Rakousko

Hallstatt  Salzburg

Hallstatt

Salzburg

Salzburg Salzburg Salzburg Salzburg

(foto 2012, Michal Sabo)